“ นายสมศักดิ์ ติรกานันท์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ANAN ราคาล่าสุด 1.70

วันที่ 13-03-2561 23-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 35,087 36,240
%การถือ 1.05% 1.09%
มูลค่า (พัน) 84,912 87,700

AS ราคาล่าสุด 2.42

วันที่ 18-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 2,183
%การถือ 0.71%
มูลค่า (พัน) 13,645

CRANE ราคาล่าสุด 6.25

วันที่ 02-04-2561 05-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 8,972 7,473
%การถือ 1.19% 0.99%
มูลค่า (พัน) 14,176 11,807

GPI ราคาล่าสุด 1.58

วันที่ 25-05-2561 05-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 14,294 6,946
%การถือ 2.38% 1.16%
มูลค่า (พัน) 24,299 11,808

JMART ราคาล่าสุด 1.70

วันที่ 25-08-2557 10-03-2558 09-03-2559 21-04-2559 26-10-2559 30-05-2560 13-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 3,079 2,783 3,687 3,687 4,229 7,761 7,844
%การถือ 0.59% 0.53% 0.70% 0.70% 0.81% 1.06% 1.07%
มูลค่า (พัน) 121,627 109,924 145,639 145,639 167,045 306,560 309,854

PREB ราคาล่าสุด 39.50

วันที่ 12-05-2557 26-03-2558 12-05-2558 12-05-2559 12-05-2560 11-05-2561 10-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,895 7,237 7,512 7,363 8,360 10,602 9,661
%การถือ 1.26% 2.34% 2.43% 2.39% 2.71% 3.43% 3.13%
มูลค่า (พัน) 34,666 64,413 66,858 65,529 74,400 94,359 85,987

SCN ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 07-05-2561 25-10-2561 30-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 9,309 10,893 10,545
%การถือ 0.78% 0.91% 0.88%
มูลค่า (พัน) 20,667 24,183 23,409
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3