“ นายสรรพัชญ์ รัตคาม ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

QLT ราคาล่าสุด 4.18

วันที่ 28-08-2557 05-03-2558 10-03-2559 26-08-2559 08-03-2560 26-06-2561 05-03-2562 28-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 17,760 17,840 17,840 17,840 17,840 17,840 17,840 17,840
%การถือ 18.33% 18.18% 18.10% 18.10% 18.10% 18.10% 18.10% 18.10%
มูลค่า (พัน) 74,237 74,571 74,571 74,571 74,571 74,571 74,571 74,571
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3