“ นายสินโชค พิริโยทัยสกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CI ราคาล่าสุด 2.08

วันที่ 12-05-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 3,740
%การถือ 0.52%
มูลค่า (พัน) 2,917

CMO ราคาล่าสุด 0.78

วันที่ 15-01-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 1,244
%การถือ 0.64%
มูลค่า (พัน) 1,207

CPL ราคาล่าสุด 0.97

วันที่ 17-03-2560 12-03-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 289 4,699 4,934
%การถือ 1.10% 1.12% 1.12%
มูลค่า (พัน) 220 3,571 3,750

EMC ราคาล่าสุด 0.76

วันที่ 30-06-2557 05-03-2558 14-10-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 35,018 75,743 39,588
%การถือ 1.49% 2.13% 0.94%
มูลค่า (พัน) 3,502 7,574 3,959

EVER ราคาล่าสุด 0.10

วันที่ 17-03-2557 10-05-2559 15-03-2560 14-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 36,787 19,282 103,629 62,674 79,067
%การถือ 1.70% 0.60% 2.67% 1.61% 2.04%
มูลค่า (พัน) 6,622 3,471 18,653 11,281 14,232

FOCUS ราคาล่าสุด 0.18

วันที่ 08-04-2557 17-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 2,146 2,835
%การถือ 1.69% 2.24%
มูลค่า (พัน) 0 0

MATI ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 07-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 1,372
%การถือ 0.74%
มูลค่า (พัน) 5,241

META ราคาล่าสุด 3.82

วันที่ 08-07-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 2,926
%การถือ 0.92%
มูลค่า (พัน) 3,775

SCI ราคาล่าสุด 1.29

วันที่ 12-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 4,700
%การถือ 0.63%
มูลค่า (พัน) 6,486

SELIC ราคาล่าสุด 1.38

วันที่ 19-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,993
%การถือ 1.07%
มูลค่า (พัน) 6,226

SIRI ราคาล่าสุด 2.08

วันที่ 14-03-2561 29-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 84,157 84,157
%การถือ 0.57% 0.57%
มูลค่า (พัน) 68,167 68,167

THANA ราคาล่าสุด 0.81

วันที่ 12-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 5,460
%การถือ 2.17%
มูลค่า (พัน) 6,115

TPAC ราคาล่าสุด 1.12

วันที่ 10-05-2559 26-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 2,114 2,090
%การถือ 0.89% 0.82%
มูลค่า (พัน) 18,499 18,291

TRITN ราคาล่าสุด 8.75

วันที่ 01-04-2558 04-04-2560 16-05-2561 28-09-2561 13-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 85,677 180,349 128,078 126,078 126,078
%การถือ 1.40% 2.24% 1.59% 1.57% 1.57%
มูลค่า (พัน) 21,419 45,087 32,020 31,520 31,520

TT&T ราคาล่าสุด 0.25

วันที่ 02-10-2558 01-04-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 193,261 267,157
%การถือ 2.68% 3.54%
มูลค่า (พัน) 0 0

WAVE ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 26-03-2557 31-03-2558 03-03-2559 31-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 394 594 6,206 4,983
%การถือ 1.22% 1.83% 1.92% 1.54%
มูลค่า (พัน) 418 630 6,578 5,282
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3