“ นายสิปปนนท์ ประจักษ์ธรรม ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TOG ราคาล่าสุด 4.42

วันที่ 18-04-2562 23-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,183 6,183
%การถือ 1.30% 1.30%
มูลค่า (พัน) 27,330 27,330
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3