“ นายสุทธิพงษ์ เวศย์วรุตม์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AUCT ราคาล่าสุด 4.68

วันที่ 25-08-2557 12-03-2558 27-08-2558 14-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 4,450 14,185 22,918 23,892
%การถือ 0.81% 2.58% 4.17% 4.34%
มูลค่า (พัน) 44,278 141,142 228,029 237,727

BEAUTY ราคาล่าสุด 9.95

วันที่ 29-08-2557 16-03-2558 31-08-2558 04-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 2,180 2,200 22,100 20,000
%การถือ 0.73% 0.73% 0.74% 0.67%
มูลค่า (พัน) 4,012 4,048 40,664 36,800

BKD ราคาล่าสุด 1.84

วันที่ 26-04-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 5,922
%การถือ 0.60%
มูลค่า (พัน) 10,423

BRR ราคาล่าสุด 1.76

วันที่ 26-08-2558 03-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 7,175 7,200
%การถือ 1.06% 1.06%
มูลค่า (พัน) 25,541 25,632

GL ราคาล่าสุด 3.56

วันที่ 14-05-2557 30-03-2558 12-05-2558 12-05-2559 15-11-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 62,110 58,620 58,620 56,533 67,000
%การถือ 6.05% 5.37% 5.33% 3.71% 4.39%
มูลค่า (พัน) 47,204 44,551 44,551 42,965 50,920

MC ราคาล่าสุด 0.76

วันที่ 01-09-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 5,020
%การถือ 0.63%
มูลค่า (พัน) 53,212

MTC ราคาล่าสุด 10.60

วันที่ 30-04-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 23,700
%การถือ 1.12%
มูลค่า (พัน) 1,664,925

SAPPE ราคาล่าสุด 70.25

วันที่ 07-05-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 3,840
%การถือ 1.28%
มูลค่า (พัน) 98,880

SCN ราคาล่าสุด 25.75

วันที่ 18-03-2558 10-03-2559 10-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 9,488 14,390 14,840
%การถือ 0.79% 1.20% 1.24%
มูลค่า (พัน) 17,457 26,478 27,306

SCP ราคาล่าสุด 1.84

วันที่ 28-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 3,000
%การถือ 1.00%
มูลค่า (พัน) 19,050

SIAM ราคาล่าสุด 6.35

วันที่ 15-09-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 10,611
%การถือ 1.79%
มูลค่า (พัน) 16,553

UAC ราคาล่าสุด 1.56

วันที่ 22-04-2557 17-03-2558 07-04-2558 04-05-2559 17-03-2560 07-03-2561 25-09-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 11,617 11,746 11,746 14,046 10,397 6,280 5,904 4,153
%การถือ 2.10% 2.12% 2.12% 2.10% 1.56% 0.94% 0.88% 0.62%
มูลค่า (พัน) 54,368 54,971 54,971 65,735 48,656 29,392 27,632 19,436
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3