“ นายสุนทร ศรีปรัชญาอนันต์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

DIMET ราคาล่าสุด 4.40

วันที่ 03-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 2,726
%การถือ 1.01%
มูลค่า (พัน) 1,036

KOOL ราคาล่าสุด 0.38

วันที่ 20-03-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,146 4,491
%การถือ 0.66% 0.94%
มูลค่า (พัน) 2,548 3,638

MBAX ราคาล่าสุด 0.81

วันที่ 01-09-2557 11-09-2558 03-05-2559 16-09-2559 03-05-2560 23-04-2561 24-08-2561 24-04-2562 23-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 781 800 876 1,020 1,020 1,086 1,518 1,518 1,518
%การถือ 0.61% 0.55% 0.60% 0.66% 0.64% 0.57% 0.79% 0.79% 0.79%
มูลค่า (พัน) 3,438 3,520 3,852 4,486 4,488 4,780 6,680 6,680 6,680

PJW ราคาล่าสุด 4.40

วันที่ 07-05-2557 18-03-2558 10-03-2559 04-05-2559 22-03-2561 18-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 7,015 6,106 5,529 4,953 13,271 20,885
%การถือ 1.27% 1.11% 0.96% 0.86% 2.31% 3.64%
มูลค่า (พัน) 9,190 7,999 7,243 6,488 17,385 27,359
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3