“ นายสุรสิทธิ์ แสงวงศ์กิจ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

SKN ราคาล่าสุด 2.02

วันที่ 13-03-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 13,430 13,430
%การถือ 1.68% 1.68%
มูลค่า (พัน) 27,129 27,129
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3