“ นายสุวัฒน์ชัย ปัญญาจิรวุฒิ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AQ ราคาล่าสุด 0.42

วันที่ 15-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 500,000 500,000
%การถือ 0.59% 0.59%
มูลค่า (พัน) 10,000 10,000

AQUA ราคาล่าสุด 0.02

วันที่ 27-04-2561 30-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 110,626 98,539
%การถือ 2.41% 2.15%
มูลค่า (พัน) 46,463 41,386

MIDA ราคาล่าสุด 0.42

วันที่ 17-05-2559 27-03-2560 23-03-2561 22-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 15,801 19,185 149,493 161,772
%การถือ 0.63% 0.77% 5.97% 6.46%
มูลค่า (พัน) 7,111 8,633 67,272 72,797

ML ราคาล่าสุด 0.45

วันที่ 17-05-2559 27-03-2560 23-03-2561 22-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,218 10,236 52,484 53,956
%การถือ 0.54% 1.06% 4.93% 5.07%
มูลค่า (พัน) 4,905 9,622 49,335 50,718
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3