“ นายสุเมธ ฉันท์รุ่งกนก ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AHC ราคาล่าสุด 16.40

วันที่ 28-04-2557 08-05-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 1,058 820
%การถือ 0.71% 0.55%
มูลค่า (พัน) 17,358 13,448
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3