“ นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

QLT ราคาล่าสุด 4.18

วันที่ 28-08-2557 05-03-2558 10-03-2559 26-08-2559 08-03-2560 26-06-2561 05-03-2562 28-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,455 4,823 4,873 4,873 4,873 1,835 1,835 1,835
%การถือ 5.63% 4.91% 4.94% 4.94% 4.94% 1.86% 1.86% 1.86%
มูลค่า (พัน) 22,803 20,159 20,368 20,368 20,368 7,671 7,671 7,671
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3