“ นายอนุชา อนุรักษ์วงศ์ศรี ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ASN ราคาล่าสุด 4.70

วันที่ 03-05-2559 09-03-2560 07-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 740 900 745
%การถือ 0.57% 0.69% 0.57%
มูลค่า (พัน) 3,478 4,230 3,502

VIH ราคาล่าสุด 4.70

วันที่ 02-09-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 4,201
%การถือ 0.79%
มูลค่า (พัน) 35,705
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3