“ นายอนุชิต กิจธารทอง ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

HFT ราคาล่าสุด 2.96

วันที่ 03-05-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,500 3,750
%การถือ 0.53% 0.57%
มูลค่า (พัน) 10,360 11,100

LHK ราคาล่าสุด 2.96

วันที่ 17-06-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 2,102
%การถือ 0.55%
มูลค่า (พัน) 5,928

LTX ราคาล่าสุด 2.82

วันที่ 06-07-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 260
%การถือ 0.50%
มูลค่า (พัน) 0

TMW ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 01-08-2560 14-06-2561 23-07-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 250 200 200
%การถือ 0.63% 0.50% 0.50%
มูลค่า (พัน) 9,563 7,650 7,650
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3