“ นายอภิชัย เตชะอุบล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CK ราคาล่าสุด 0.43

วันที่ 09-09-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 12,397
%การถือ 0.73%
มูลค่า (พัน) 207,030

JCK ราคาล่าสุด 16.70

วันที่ 15-08-2557 10-03-2558 15-03-2559 07-07-2559 31-03-2560 30-03-2561 02-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 264,334 268,039 306,283 314,739 415,820 510,124 521,417
%การถือ 24.40% 20.88% 23.86% 24.52% 25.50% 23.76% 24.29%
มูลค่า (พัน) 303,984 308,245 352,226 361,950 478,192 586,643 599,629

JCKH ราคาล่าสุด 1.15

วันที่ 31-07-2560 18-05-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 99,472 110,085 165,128
%การถือ 24.50% 22.60% 26.41%
มูลค่า (พัน) 42,773 47,337 71,005
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3