“ นายเกรียงศักดิ์ อิสระยั่งยืน ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TOG ราคาล่าสุด 4.42

วันที่ 29-08-2557 06-03-2558 04-03-2559 21-04-2559 26-08-2559 20-04-2560 18-04-2561 23-08-2561 18-04-2562 23-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,800 3,800 5,041 5,041 4,068 4,251 5,579 6,153 6,623 5,944
%การถือ 0.80% 0.80% 1.06% 1.06% 0.86% 0.90% 1.18% 1.30% 1.40% 1.25%
มูลค่า (พัน) 16,796 16,796 22,279 22,279 17,982 18,789 24,660 27,196 29,272 26,270
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3