“ นายเกรียงศักดิ์ เรืองรัตนานนท์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PREB ราคาล่าสุด 4.74

วันที่ 12-05-2559 12-05-2560 11-05-2561 10-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,070 3,237 3,237 3,237
%การถือ 0.67% 1.05% 1.05% 1.05%
มูลค่า (พัน) 18,422 28,807 28,807 28,807

SEAFCO ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 10-05-2561 27-08-2561 28-05-2562 30-08-2562 28-11-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,285 3,613 3,974 3,974 3,974
%การถือ 0.54% 0.54% 0.54% 0.54% 0.54%
มูลค่า (พัน) 15,569 17,126 18,838 18,838 18,838
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3