“ นายเกษม อาภรณ์ทิพย์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

JCK ราคาล่าสุด 0.43

วันที่ 30-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 86,255
%การถือ 4.02%
มูลค่า (พัน) 99,193

JCKH ราคาล่าสุด 1.15

วันที่ 18-05-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 19,295 28,942
%การถือ 3.96% 4.63%
มูลค่า (พัน) 8,297 12,445
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3