“ นายเกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ASIAN ราคาล่าสุด 4.32

วันที่ 28-04-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 5,353
%การถือ 1.48%
มูลค่า (พัน) 111,882

GEL ราคาล่าสุด 20.90

วันที่ 05-04-2560 21-03-2561 25-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 108,328 111,151 60,803
%การถือ 2.01% 2.06% 1.13%
มูลค่า (พัน) 35,748 36,680 20,065

INGRS ราคาล่าสุด 0.33

วันที่ 17-04-2561 18-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 11,782 57,293
%การถือ 0.81% 3.96%
มูลค่า (พัน) 6,715 32,657

JSP ราคาล่าสุด 0.57

วันที่ 04-05-2560 27-03-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 122,500 139,291 148,775
%การถือ 2.92% 3.32% 3.54%
มูลค่า (พัน) 35,525 40,394 43,145

LALIN ราคาล่าสุด 0.29

วันที่ 29-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 4,571
%การถือ 0.55%
มูลค่า (พัน) 45,482

PICO ราคาล่าสุด 9.95

วันที่ 28-01-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 1,900
%การถือ 0.88%
มูลค่า (พัน) 6,117

PREB ราคาล่าสุด 3.22

วันที่ 12-05-2557 26-03-2558 12-05-2558 12-05-2559 12-05-2560 11-05-2561 10-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 7,511 10,770 10,834 11,851 12,621 10,443 10,578
%การถือ 2.43% 3.49% 3.51% 3.84% 4.09% 3.38% 3.43%
มูลค่า (พัน) 66,846 95,855 96,423 105,473 112,326 92,947 94,148

PRIN ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 12-03-2561 23-08-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 20,080 20,280 18,320
%การถือ 1.65% 1.66% 1.50%
มูลค่า (พัน) 53,011 53,539 48,365

RICHY ราคาล่าสุด 2.64

วันที่ 03-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 8,989
%การถือ 0.92%
มูลค่า (พัน) 9,798

SENA ราคาล่าสุด 1.09

วันที่ 01-09-2557 20-03-2558 15-10-2558 26-08-2559 05-05-2560 08-05-2561 29-08-2561 08-05-2562 30-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,824 7,106 5,838 10,853 15,342 16,708 19,493 19,493 19,493
%การถือ 0.67% 0.93% 0.67% 0.95% 1.34% 1.38% 1.37% 1.37% 1.37%
มูลค่า (พัน) 20,840 30,697 25,219 46,886 66,279 72,179 84,209 84,209 84,209

TCMC ราคาล่าสุด 4.32

วันที่ 22-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,820
%การถือ 0.89%
มูลค่า (พัน) 13,231

UTP ราคาล่าสุด 1.94

วันที่ 10-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 3,610
%การถือ 0.56%
มูลค่า (พัน) 70,038
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3