“ นายเฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

BOL ราคาล่าสุด 4.76

วันที่ 06-03-2557 11-03-2558 03-03-2559 02-03-2560 02-03-2561 28-02-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 7,413 7,500 7,000 7,000 7,000 7,000
%การถือ 0.94% 0.95% 0.88% 0.88% 0.85% 0.85%
มูลค่า (พัน) 24,315 24,600 22,960 22,960 22,960 22,960

KAMART ราคาล่าสุด 3.28

วันที่ 29-08-2557 17-03-2558 30-11-2558 12-05-2559 30-08-2559 30-05-2560 30-05-2561 24-08-2561 28-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 18,889 19,000 17,800 17,800 15,800 11,000 15,265 15,265 18,260
%การถือ 2.86% 2.88% 2.70% 2.70% 2.40% 1.67% 1.73% 1.73% 2.07%
มูลค่า (พัน) 89,911 90,440 84,728 84,728 75,208 52,360 72,660 72,660 86,916

MATI ราคาล่าสุด 4.76

วันที่ 07-05-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 983 983
%การถือ 0.53% 0.53%
มูลค่า (พัน) 4,896 4,896

WIIK ราคาล่าสุด 4.98

วันที่ 12-04-2560 04-05-2561 02-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,300 2,800 2,740
%การถือ 1.15% 0.75% 0.73%
มูลค่า (พัน) 4,859 3,164 3,096
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3