“ นายเชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

SUTHA ราคาล่าสุด 4.24

วันที่ 28-08-2557 16-03-2558 28-08-2558 16-03-2559 18-10-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
%การถือ 1.33% 1.33% 1.33% 1.33% 1.33%
มูลค่า (พัน) 16,960 16,960 16,960 16,960 16,960
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3