“ นายโชติวิทย์ เตชะอุบล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

JCK ราคาล่าสุด 0.43

วันที่ 15-08-2557 10-03-2558 15-03-2559 07-07-2559 31-03-2560 30-03-2561 02-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 24,407 40,530 33,541 37,029 37,653 37,144 36,411
%การถือ 2.25% 3.16% 2.61% 2.88% 2.31% 1.73% 1.70%
มูลค่า (พัน) 28,068 46,609 38,573 42,583 43,301 42,715 41,872

JCKH ราคาล่าสุด 1.15

วันที่ 18-05-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 10,650 15,975
%การถือ 2.19% 2.55%
มูลค่า (พัน) 4,580 6,869
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3