“ นาย กอบคุณ เธียรปรีชา ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

FNS ราคาล่าสุด 4.44

วันที่ 27-03-2563 14-10-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 33,768 34,550
%การถือ 9.76% 9.99%
มูลค่า (พัน) 149,928 153,402

FSS ราคาล่าสุด 4.44

วันที่ 05-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,296
%การถือ 0.57%
มูลค่า (พัน) 7,382
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3