“ นาย ฉัฐบุตร ชยอมร ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PREB ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 29-11-2562 15-04-2563 01-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,502 2,502 2,502
%การถือ 0.81% 0.81% 0.81%
มูลค่า (พัน) 22,266 22,266 22,266
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3