“ นาย ชัยณรงค์ เกรียงโกมล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ANAN ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 03-05-2562 26-08-2562 16-03-2563 12-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 17,769 17,859 17,023 18,109
%การถือ 0.53% 0.54% 0.51% 0.54%
มูลค่า (พัน) 43,002 43,220 41,197 43,825

PREB ราคาล่าสุด 2.42

วันที่ 29-11-2562 15-04-2563 01-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,812 2,812 2,812
%การถือ 0.91% 0.91% 0.91%
มูลค่า (พัน) 25,027 25,027 25,027
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3