“ นาย ธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ASN ราคาล่าสุด 4.08

วันที่ 09-03-2560 07-03-2561 13-03-2562 15-10-2562 11-03-2563 04-06-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 53,895 55,648 56,875 56,875 56,875 56,875 68,704
%การถือ 41.46% 42.81% 43.75% 43.75% 43.75% 43.75% 44.04%
มูลค่า (พัน) 219,892 227,043 232,050 232,050 232,050 232,050 280,314

PREB ราคาล่าสุด 4.08

วันที่ 29-11-2562 15-04-2563 01-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,563 2,586 2,586
%การถือ 1.15% 0.84% 0.84%
มูลค่า (พัน) 31,713 23,011 23,011
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3