“ นาย ธวัช ธนาวุฒิวัฒนา ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

BM ราคาล่าสุด 3.68

วันที่ 18-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,500
%การถือ 0.57%
มูลค่า (พัน) 11,900

DCORP ราคาล่าสุด 4.76

วันที่ 26-03-2563 08-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 61,238 61,238
%การถือ 4.28% 4.28%
มูลค่า (พัน) 0 0

ILINK ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 13-03-2563 28-05-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 7,023 7,023 7,023
%การถือ 1.29% 1.29% 1.29%
มูลค่า (พัน) 33,569 33,569 33,569

ITEL ราคาล่าสุด 4.78

วันที่ 13-03-2563 15-06-2563 24-07-2563 27-01-2564 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 6,423 6,423 6,423 9,093 9,093
%การถือ 0.64% 0.64% 0.64% 0.91% 0.91%
มูลค่า (พัน) 23,638 23,638 23,638 33,464 33,464

JCK ราคาล่าสุด 3.68

วันที่ 19-03-2563 14-10-2563 06-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 16,449 16,449 16,449
%การถือ 0.77% 0.77% 0.77%
มูลค่า (พัน) 18,916 18,916 18,916

UREKA ราคาล่าสุด 1.15

วันที่ 12-05-2563 16-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,100 8,540
%การถือ 0.96% 0.96%
มูลค่า (พัน) 5,185 7,259
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3