“ นาย พิชัย วิจักขณ์พันธ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AH ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 29-08-2557 30-03-2558 01-09-2558 23-03-2559 31-08-2559 16-03-2560 14-03-2561 30-08-2561 15-03-2562 29-08-2562 17-03-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 3,387 6,646 10,824 12,271 12,271 12,227 11,486 11,486 11,205 11,205 11,205 10,615
%การถือ 1.05% 2.06% 3.36% 3.80% 3.80% 3.79% 3.56% 3.56% 3.47% 3.47% 3.47% 3.29%
มูลค่า (พัน) 66,729 130,925 213,234 241,732 241,732 240,879 226,280 226,280 220,746 220,746 220,746 209,123

ANAN ราคาล่าสุด 19.70

วันที่ 13-03-2561 23-08-2561 03-05-2562 26-08-2562 16-03-2563 12-05-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
%การถือ 1.80% 1.80% 1.80% 1.80% 1.80% 1.80% 1.80%
มูลค่า (พัน) 145,200 145,200 145,200 145,200 145,200 145,200 145,200

INGRS ราคาล่าสุด 2.42

วันที่ 02-01-2563 04-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 11,000 11,000
%การถือ 0.76% 0.76%
มูลค่า (พัน) 6,270 6,270

JSP ราคาล่าสุด 0.57

วันที่ 03-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 41,905
%การถือ 1.00%
มูลค่า (พัน) 12,152

NVD ราคาล่าสุด 0.29

วันที่ 06-03-2563 24-04-2563 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 8,550 8,550 8,172
%การถือ 0.62% 0.62% 0.59%
มูลค่า (พัน) 22,230 22,230 21,247

PREB ราคาล่าสุด 2.60

วันที่ 29-11-2562 15-04-2563 01-06-2563 19-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 15,842 15,794 15,794 15,163
%การถือ 5.13% 5.12% 5.12% 4.91%
มูลค่า (พัน) 140,991 140,564 140,564 134,952
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3