“ นาย วรพจน์ จรรย์โกมล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

APCS ราคาล่าสุด 4.92

วันที่ 03-11-2558 14-03-2559 24-03-2560 12-03-2561 11-03-2562 26-11-2562 13-03-2563 11-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,204 4,488 4,488 4,488 4,696 4,696 4,696 4,696
%การถือ 0.67% 0.68% 0.68% 0.68% 0.71% 0.71% 0.71% 0.71%
มูลค่า (พัน) 10,841 22,079 22,079 22,079 23,104 23,104 23,104 23,104

FSS ราคาล่าสุด 4.92

วันที่ 05-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,050
%การถือ 0.52%
มูลค่า (พัน) 6,832
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3