“ นาย สมศักดิ์ ติรกานันท์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CRANE ราคาล่าสุด 2.22

วันที่ 07-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,388
%การถือ 0.84%
มูลค่า (พัน) 10,093

JMT ราคาล่าสุด 1.58

วันที่ 10-03-2558 09-03-2559 20-04-2559 30-08-2559 20-04-2560 25-04-2561 28-08-2561 23-04-2562 28-08-2562 27-11-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,167 3,049 3,041 3,036 3,584 5,055 9,973 9,387 9,387 9,366
%การถือ 0.72% 0.82% 0.82% 0.82% 0.96% 1.24% 1.12% 1.06% 1.06% 1.05%
มูลค่า (พัน) 93,163 131,092 130,748 130,533 154,101 217,380 428,830 403,650 403,650 402,747

PREB ราคาล่าสุด 43.00

วันที่ 29-11-2562 15-04-2563 01-06-2563 19-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 9,666 9,648 9,628 9,696
%การถือ 3.13% 3.13% 3.12% 3.14%
มูลค่า (พัน) 86,032 85,867 85,689 86,299

SCN ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 04-03-2563 07-04-2563 01-07-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 10,445 10,334 10,334 10,334
%การถือ 0.87% 0.86% 0.86% 0.86%
มูลค่า (พัน) 23,189 22,941 22,941 22,941
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3