“ นาย สาโรจน์ ประจักษ์ธรรม ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TOG ราคาล่าสุด 4.32

วันที่ 10-04-2563 15-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,250 3,250
%การถือ 0.69% 0.69%
มูลค่า (พัน) 14,040 14,040
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3