“ นาย ไพทูรย์ มานะศิลป์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

APCS ราคาล่าสุด 4.92

วันที่ 11-03-2562 26-11-2562 13-03-2563 11-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,565 4,485 4,495 4,500
%การถือ 0.54% 0.68% 0.68% 0.68%
มูลค่า (พัน) 17,540 22,066 22,115 22,140

FSS ราคาล่าสุด 4.92

วันที่ 05-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,350
%การถือ 1.26%
มูลค่า (พัน) 16,464
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3