“ น.ส.จิตวดี เอี้ยวศิวิกูล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AQUA ราคาล่าสุด 0.42

วันที่ 04-05-2560 27-04-2561 30-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 54,700 54,700 54,700
%การถือ 1.19% 1.19% 1.19%
มูลค่า (พัน) 22,974 22,974 22,974

MIDA ราคาล่าสุด 0.42

วันที่ 25-04-2557 23-03-2558 15-05-2558 29-03-2559 17-05-2559 27-03-2560 23-03-2561 22-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 114,576 129,163 128,863 142,930 142,858 142,858 142,858 142,858
%การถือ 5.54% 5.67% 5.66% 5.71% 5.70% 5.70% 5.70% 5.70%
มูลค่า (พัน) 51,559 58,123 57,988 64,318 64,286 64,286 64,286 64,286

ML ราคาล่าสุด 0.45

วันที่ 20-03-2557 23-03-2558 17-05-2559 27-03-2560 23-03-2561 22-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 21,479 35,701 40,553 40,553 44,608 44,608
%การถือ 2.68% 4.06% 4.19% 4.19% 4.19% 4.19%
มูลค่า (พัน) 20,190 33,559 38,120 38,120 41,932 41,932
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3