“ น.ส.ญาณี จีระประภากาญจน์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

KCM ราคาล่าสุด 5.00

วันที่ 15-03-2561 13-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 8,168 3,805
%การถือ 1.20% 0.56%
มูลค่า (พัน) 4,329 2,017

OCEAN ราคาล่าสุด 0.53

วันที่ 27-06-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,769 12,300
%การถือ 0.94% 1.02%
มูลค่า (พัน) 7,987 14,514

QLT ราคาล่าสุด 1.18

วันที่ 26-06-2561 05-03-2562 28-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 525 528 528
%การถือ 0.53% 0.54% 0.54%
มูลค่า (พัน) 2,625 2,640 2,640

SKY ราคาล่าสุด 5.00

วันที่ 12-05-2559 30-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 2,900 4,040
%การถือ 1.26% 0.84%
มูลค่า (พัน) 41,760 58,176
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3