“ น.ส.ธัญญพร โสภาจิตต์วัฒนะ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PREB ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 26-03-2558 12-05-2558 12-05-2559 12-05-2560 11-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 1,555 1,555 1,591 1,598 1,633
%การถือ 0.50% 0.50% 0.52% 0.52% 0.53%
มูลค่า (พัน) 13,835 13,835 14,156 14,225 14,537
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3