“ น.ส.พรทิพย์ ประจักษ์ธรรม ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TOG ราคาล่าสุด 4.32

วันที่ 29-08-2557 06-03-2558 04-03-2559 21-04-2559 26-08-2559 20-04-2560 18-04-2561 23-08-2561 18-04-2562 23-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,730 4,730 4,730 4,730 6,730 6,730 6,730 6,730 8,730 8,730
%การถือ 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.42% 1.42% 1.42% 1.42% 1.84% 1.84%
มูลค่า (พัน) 20,434 20,434 20,434 20,434 29,074 29,074 29,074 29,074 37,714 37,714
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3