“ น.ส.พรศรี ตันธนะชัย ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

SPG ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 11-03-2557 17-03-2558 25-08-2558 16-03-2559 26-08-2559 28-02-2560 12-03-2561 22-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 15,251 15,251 15,251 15,251 15,251 15,251 15,251 15,251
%การถือ 4.42% 4.42% 4.42% 4.42% 4.42% 4.42% 4.42% 4.42%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0 0
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3