“ น.ส.ภัทรา สหวัฒน์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

B ราคาล่าสุด 7.65

วันที่ 10-04-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 15,000
%การถือ 2.27%
มูลค่า (พัน) 12,150

VNG ราคาล่าสุด 0.81

วันที่ 18-09-2557 24-03-2558 31-08-2558 25-03-2559 26-08-2559 24-03-2560 19-03-2561 28-08-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 27,500 33,000 33,000 29,000 27,597 27,597 31,000 31,000 31,000
%การถือ 2.11% 2.11% 2.11% 1.85% 1.76% 1.76% 1.98% 1.98% 1.98%
มูลค่า (พัน) 210,375 252,450 252,450 221,850 211,118 211,118 237,150 237,150 237,150
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3