“ น.ส.วันวัสสา สวินทร ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PREB ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 12-05-2557 26-03-2558 12-05-2558 12-05-2559 12-05-2560 11-05-2561 10-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,506 2,506 2,506 2,506 2,708 3,805 4,994
%การถือ 0.81% 0.81% 0.81% 0.81% 0.88% 1.23% 1.62%
มูลค่า (พัน) 22,300 22,300 22,300 22,300 24,098 33,865 44,449
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3