“ น.ส.สุนทรี ตั้งสัมพันธ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PREB ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 12-05-2557 26-03-2558 12-05-2558 12-05-2559 12-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 7,771 9,476 9,338 9,657 9,112
%การถือ 2.52% 3.07% 3.03% 3.13% 2.95%
มูลค่า (พัน) 69,164 84,337 83,108 85,950 81,100
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3