“ น.ส.อนุตกา จิบโคกหวาย ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PREB ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 12-05-2557 26-03-2558 12-05-2558 12-05-2559 12-05-2560 11-05-2561 10-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,668 1,643 1,643 1,643 1,643 1,643 1,643
%การถือ 0.54% 0.53% 0.53% 0.53% 0.53% 0.53% 0.53%
มูลค่า (พัน) 14,842 14,619 14,619 14,619 14,619 14,619 14,619
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3