“ น.ส.อารดี เปี่ยมพงศ์สานต์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PREB ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 12-05-2557 26-03-2558 12-05-2558 12-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 3,159 2,944 2,944 2,808
%การถือ 1.02% 0.95% 0.95% 0.91%
มูลค่า (พัน) 28,118 26,202 26,202 24,989
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3