“ น.ส.เลิศลักษณ์ ธีรชาติรังสฤษดิ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PREB ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 12-05-2557 26-03-2558 12-05-2558 12-05-2559 12-05-2560 11-05-2561 10-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,100 2,000 2,110 2,394 2,322 2,340 2,559
%การถือ 0.68% 0.65% 0.68% 0.78% 0.75% 0.76% 0.83%
มูลค่า (พัน) 18,689 17,797 18,776 21,307 20,665 20,824 22,774
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3