“ น.ส.แม้นมาศ อติสุธาโภชน์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

JCK ราคาล่าสุด 1.15

วันที่ 31-03-2560 30-03-2561 02-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 8,197 15,590 15,790
%การถือ 0.50% 0.73% 0.74%
มูลค่า (พัน) 9,427 17,928 18,158
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3