“ น.ส.แสงจันทร์ แสงวงศ์กิจ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

SKN ราคาล่าสุด 2.02

วันที่ 13-03-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 12,153 12,933
%การถือ 1.52% 1.62%
มูลค่า (พัน) 24,549 26,124
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3