“ น.ส. ณวรา อนันต์ณัฎฐพงศ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PREB ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 15-04-2563 01-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,900 2,905
%การถือ 0.62% 0.94%
มูลค่า (พัน) 16,910 25,855
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3