“ น.ส. ปริณดา ประจักษ์ธรรม ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TOG ราคาล่าสุด 4.42

วันที่ 10-04-2563 15-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 10,508 10,508
%การถือ 2.22% 2.22%
มูลค่า (พัน) 46,444 46,444
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3