“ น.ส. พรทิพย์ ประจักษ์ธรรม ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TOG ราคาล่าสุด 4.42

วันที่ 10-04-2563 15-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 8,730 8,730
%การถือ 1.84% 1.84%
มูลค่า (พัน) 38,587 38,587
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3