“ น.ส. พรศรี ตันธนะชัย ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

SPG ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 16-03-2563 30-06-2563 29-03-2564 25-11-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 15,251 15,251 15,251 15,251
%การถือ 4.42% 4.42% 4.42% 4.42%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3