“ น.ส. ภานุรัตน์ จตุรานนท์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

JMART ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 11-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,389
%การถือ 0.59%
มูลค่า (พัน) 212,873

PREB ราคาล่าสุด 39.50

วันที่ 29-11-2562 15-04-2563 01-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,800 2,917 2,958
%การถือ 0.91% 0.95% 0.96%
มูลค่า (พัน) 24,920 25,965 26,322
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3