“ น.ส. เลิศลักษณ์ ธีรชาติรังสฤษดิ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PREB ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 29-11-2562 15-04-2563 01-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,292 2,240 2,261
%การถือ 0.74% 0.73% 0.73%
มูลค่า (พัน) 20,395 19,938 20,123
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3