“ น.ส. เอื้อการย์ มายะการ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

JCK ราคาล่าสุด 1.15

วันที่ 14-10-2563 06-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 15,000 15,000
%การถือ 0.70% 0.70%
มูลค่า (พัน) 17,250 17,250
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3